Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim zawiadamia o Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim, które odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu przy ul. Piłsudskiego 11 w Międzyrzecu Podlaskim, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad NZP (podjęcie uchwały).
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego ZP.
 4. Wybory Komisji:
  1. mandatowo–skrutacyjnej,
  2. uchwał i wniosków.
 5. Przedstawienie informacji w zakresie tworzenia Polskiego Banku Apeksowego S.A.
 6. Dyskusja.
 7. Stwierdzenie quorum, w tym prawomocności Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli przez Komisję mandatowo – skrutacyjną.
 8. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonych czynności przez Komisję uchwał i wniosków.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na cofnięcie wypowiedzenia umowy zrzeszenia z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie,
  2. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy zrzeszenia z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie,
  3. wyrażenia zgody na przystąpienie Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim do systemu ochrony utworzonego przez BPS S.A. i zrzeszone z nim banki spółdzielcze oraz zawarcie umowy systemu ochrony,
  4. podziału nadwyżki bilansowej za lata ubiegłe.
 10. Sprawozdanie Komisji mandatowo–skrutacyjnej.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Na podstawie § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim, Zarząd Banku informuje, że projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli, wyłożone zostaną do wglądu w dniu 27 grudnia 2018 r. w Sekretariacie Banku i na sali obrad.

W razie braku wymaganej obecności Przedstawicieli stosownie do postanowień § 23 ust. 4 Statutu Banku Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu podanym w niniejszym zawiadomieniu o godzinie 1030, które będzie obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Międzyrzecu Podlaskim

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 14:00
1 EUR4.1622
1 USD3.6486
1 CHF3.6482
1 GBP4.7040
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64%
WIBOR 3M - średnia 1,72%
WIBID 1M - średnia 1,44%
Redyskonto Weksli NBP 1,75%
Referencyjna NBP 1,50%
Lombardowa NBP 2,50%
więcej