Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim Zarząd Banku zwołuje Zebranie Przedstawicieli w dniu 20 maja 2015 r. (środa) o godz. 10:00 na sali konferencyjnej lokalu „BAGIETKA” przy ul. Piłsudskiego 11 w Międzyrzecu Podlaskim, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
2. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad ZP.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego ZP.
4. Wybory Komisji:
1) mandatowo-skrutacyjnej,
2) uchwał i wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2014 rok, w tym informacji z wykonania uchwał z poprzedniego ZP oraz przedstawienie bilansu i rachunku wyników Banku za 2014 rok.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2014 r.
7. Odczytanie opinii biegłego rewidenta z badania bilansu Banku za 2014 rok.
8. Dyskusja.
9. Stwierdzenie quorum, w tym prawomocności Zebrania Przedstawicieli przez Komisję mandatowo-skrutacyjną.
10. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonych czynności przez Komisję uchwał i wniosków.
11. Przyjęcie Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim.
12. Dokonanie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia Zarządowi absolutorium z działalności za 2014 rok,
2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok,
4) podziału nadwyżki bilansowej za 2014 rok,
5) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań przez BS w 2015 r.,
6) zatwierdzenia kierunków działania Banku na 2015 rok,
7) przyjęcia Polityki Ładu Korporacyjnego,
8) wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego w Poznaniu,
14. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Na podstawie § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim, Zarząd Banku informuje, że:
1) roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
2) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
3) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
wyłożone zostaną do wglądu w dniu 20 maja 2015 r. w sekretariacie Banku i na sali obrad.

W razie braku wymaganej obecności Przedstawicieli stosownie do postanowień § 23 ust. 4 Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu podanym w zawiadomieniu o godzinie 1030, które będzie obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Międzyrzecu Podlaskim

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64%
WIBOR 3M - średnia 1,72%
WIBID 1M - średnia 1,44%
Redyskonto Weksli NBP 1,75%
Referencyjna NBP 1,50%
Lombardowa NBP 2,50%
więcej