Rachunki oszczędnościowe IKE/IKZE

Korzyści

Zapewnij sobie spokojną przyszłość dzięki rachunkowi oszczędnościowemu IKE i/lub IKZE

Jeśli myślisz o emeryturze już teraz, to dobrze, im wcześniej tym lepiej. Nie od dzisiaj wiadomo, że przejście na emeryturę wiąże się ze znaczącym obniżeniem poziomu dochodów. Według niektórych analiz, świadczenie emerytalne w przyszłości wynosić nawet zaledwie 30% wysokości dotychczasowego wynagrodzenia. Dlatego warto działać już teraz w celu zabezpieczenia siebie i bliskich w przyszłości.

Otwórz Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) lub/i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

To Ty wybierasz czy chcesz korzystać tylko z IKE lub tylko z IKZE a może z tych obydwu rachunków razem. Jednak możesz posiadać tylko jeden rachunek IKE lub IKZE otwarty w wybranym przez Ciebie Banku. Za to w każdej chwili możesz podjąć decyzję o przeniesieniu rachunku do instytucji finansowej (np. Banku), która daje Ci najlepsze korzyści z jego korzystania. Niewąpliwie oferta Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim jest w tym zakresie bardzo atrakcyjna na tle produktów oferowanych przez inne banki lub instytucje finansowe.

Dlaczego warto otworzyć IKE/IKZE?

Przede wszystkim otwarcie i systematyczne zasilanie rachunku oszczędnościowego IKE/IKZE może w znaczącym stopniu przyczynić się do zapobierzenia problemowi niskiego dochodu w okresie nastepującym po osiągnięciu uprawnień emerytalnych a w szczególności po utracie dotychczasowych dochodów uzyskiwanych np. z tytułu umowy o pracę, działalności gospodarczej lub rolniczej. Ale to nie wszystko, oszczędzanie na rachunku IKE lub IKZE posiada o wiele więcej zalet od tradycyjncyh form oszczędzania, z których najważniejsze to:

 • Atrakcyjne oprocentowanie (zmienne, według stanu na 01.11.2018 r. -  2,94% w skali roku). Oprocentowanie jest oparte o stawkę referencyjną WIBID1M (zobacz tutaj aktualne notowanie ») powiększoną o stałą marżę Banku wynoszącą 2,5 p.p. - co daje Oszczędzającemu gwarancję godziwej zmienności w zależności od sytuacji na rynku międzybankowym.
 • Ulga podatkowa (zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych) - uzyskanie uprawnień do przyszłej wypłaty środków z rachunku, tj. dotrzymanie warunków prowadzenia z IKE/IKZE zwalnia Oszczędzającego z podatku od odsetek (tzw. "podatku Belki") wynoszącego obecnie 19%.
 • Ulga podatkowa od dochodów (tylko w przypadku rachunku IKZE) - wynosząca w zależności od skali podatkowej obowiązującej oszczędzającego 18%, 19% lub 32% (przy czym docelowa wypłata środków z IKZE podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 10%).
 • Swobodna decyzja o wysokości i częstotliwości wpłat - brak minimalnej wysokości wpłaty oznacza, że to Oszczędzający decyduje ile i kiedy będzie wpłacał na IKE. Ograniczeniem jest jedynie górna granica wpłat ustalana odrębnie każdego roku (tutaj zobacz aktualne górne limity wpłat na rachunek IKE/IKZE »).
 • Wypłata - jednorazowa lub w ratach po uzyskaniu uprawnień do wypłaty. Oszczędzający w każdej chwili sam może zadecydować jaka forma wypłaty będzie dla niego odpowiedniejsza.
 • Dziedziczenie bez "podatku Belki" - spadkobiercy mają prawo do uzyskania spadku z rachunku IKE/IKZE przy czym zachowują przywilej ulgi podatkowej.
 • Brak górnych ograniczeń wiekowych Oszczędzającego - rachunek IKE można otworzyć również po osiągnięciu wieku emerytalnego i skorzystać z pełni jego walorów (pod warunkiem dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych).
 • Wypłacasz kiedy chcesz - Oszczędzający może w każdej chwili podjąć decyzję o zamknięciu rachunku i wypłacie środków przed osiągnięciem uprawnień emerytalnych. Jednak w takim przypadku (gdy w momencie decyzji nie spełni warunków otrzymania wypłaty), naliczone odsetki zostaną obciążone podatkiem Belki (a w przypadku IKZE dodatkowo zostanie naliczony podatek według obowiązującej skali podatkowej). Biorąc jednak pod uwagę, że oprocentowanie rachunku IKE jest już nominalnie wyższe od standardowych lokat bankowych prowadzonych w Banku, Oszczędzający skorzysta nie mniej niż na tego typu lokacie bankowej.
 • Brak kosztów obsługi rachunku - za prowadzenie, wpłaty i wypłaty Bank nie pobiera żadnych opłat lub prowizji. Pewne opłaty mogą zostać pobrane tylko i wyłącznie za usługi dodatkowe (np. jednorazowa opłata za udostępnienie wglądu do konta przez Internet) związane z prowadzeniem rachunku określone w Taryfie opłat i prowizji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do dowolnej placówki naszego Banku (patrz zakładka "Kontakt").

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Informacja dotycząca możliwości złożenia w Banku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z postanowieniami art. 56. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 939):

 1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
 2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
 3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
 4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
 5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
 6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.

W razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień w przedmiocie złożenia, zmiany lub odwołania dyspozycji na wypadek śmierci, prosimy o kontakt z dowolną Placówką naszego Banku (patrz zakładka Kontakt).

Złożenie, zmiana lub odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci podlega opłacie zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji dla klientów indywidualnych »

Kontakt

Centrala Międzyrzec Podlaski
Pracownik obsługi Klienta: Bożena Matyjaszczyk, Grażyna Siejka
ul. Warszawska 22, 21-560 Międzyrzec Podlaski
tel. (83) 371-42-58 wew. 24, e-mail: depozyty@bsmiedzyrzec.pl
godziny obsługi Klienta: 7:30-15:00

Oddział Drelów
Pracownik obsługi Klienta: Paweł Karasiuk
Plac Bankowy 2, 21-570 Drelów
tel. (83) 372-00-04, e-mail: drelow@bsmiedzyrzec.pl
godziny obsługi Klienta: 7:30-15:00

Oddział Komarówka Podlaska
Pracownik obsługi Klienta: Anna Butrym
ul. Ks. Rudnickiego 7, 21-311 Komarówka Podlaska
tel. (83) 353-50-16, e-mail: komarowka@bsmiedzyrzec.pl
godziny obsługi Klienta: 7:30-15:00

Oddział Kąkolewnica
Pracownik obsługi Klienta: Dorota Gałecka
ul. Lubelska 6, 21-302 Kąkolewnica
tel./faks (83) 372-27-73, e-mail: kakolewnica@bsmiedzyrzec.pl
godziny obsługi Klienta: 7:30-15:00

Kursy walut

Kursy walut2018-12-11 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1642
1 USD3.6724
1 CHF3.6821
1 GBP4.6038
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64%
WIBOR 3M - średnia 1,72%
WIBID 1M - średnia 1,44%
Redyskonto Weksli NBP 1,75%
Referencyjna NBP 1,50%
Lombardowa NBP 2,50%
więcej