Lokata progresywna

Korzyści

Wybierając Lokatę progresywną zyskujesz:

  • atrakcyjne progresywne oprocentowanie - wzrasta z każdym miesiącem aż do 4% w ostatnim miesiącu (średnie efektywne oprocentowanie w skali roku wynosi 1,5%),
  • minimalna wpłata: 5 000 PLN,
  • większa elastyczność dysponowania środkami, w przypadku zerwania, nie tracisz odsetek naliczonych za pełne miesiące lokaty,
  • pewność zysku - klient z góry wie ile otrzyma odsetek, jeśli dotrzyma do końca okresu umownego,

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Informacja dotycząca możliwości złożenia w Banku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z postanowieniami art. 56. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 939):

  1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
  2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
  3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
  4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
  5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
  6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.

W razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień w przedmiocie złożenia, zmiany lub odwołania dyspozycji na wypadek śmierci, prosimy o kontakt z dowolną Placówką naszego Banku (patrz zakładka Kontakt).

Złożenie, zmiana lub odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci podlega opłacie zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji dla klientów indywidualnych »

Nota prawna

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku Lokaty progresywnej naliczane są odrębnie dla każdego pełnego miesiąca utrzymania lokaty, według stopy procentowej obowiązującej dla danego miesiąca i dopisywane są po upływie 12-miesięcznego okresu lokacyjnego. Likwidacja Lokaty Progresywnej przed upływem okresu lokacyjnego powoduje naliczenie odsetek odrębnie dla każdego, pełnego miesiąca utrzymania lokaty, według stóp procentowych określonych dla tych miesięcy, przy czym nie nalicza się odsetek dla miesiąca, w którym nastąpiła likwidacja lokaty. Wskazane oprocentowanie dla poszczególnych miesięcy jest nominalnym oprocentowaniem stałym w skali roku. Efektywna roczna stopa oprocentowania 12-miesięcznej Lokaty Progresywnej wynosi 2,00%. Lokata Progresywna jest lokatą nieodnawialną. Od naliczonych odsetek zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Kontakt

Centrala Międzyrzec Podlaski
Pracownik obsługi Klienta: Bożena Matyjaszczyk, Grażyna Siejka
ul. Warszawska 22, 21-560 Międzyrzec Podlaski
tel. (83) 371-42-58 wew. 24, e-mail: depozyty@bsmiedzyrzec.pl
godziny obsługi Klienta: 7:30-15:30

Oddział Drelów
Pracownik obsługi Klienta: Paweł Karasiuk|
Plac Bankowy 2, 21-570 Drelów
tel. (83) 372-00-04, e-mail: drelow@bsmiedzyrzec.pl
godziny obsługi Klienta: 7:30-15:00

Oddział Komarówka Podlaska
Pracownik obsługi Klienta: Grażyna Klimiuk
ul. Ks. Rudnickiego 3, 21-311 Komarówka Podlaska
tel. (83) 353-50-16, e-mail: komarowka@bsmiedzyrzec.pl
godziny obsługi Klienta: 7:30-15:00

Oddział Kąkolewnica
Pracownik obsługi Klienta: Dorota Gałecka
ul. Lubelska 6, 21-302 Kąkolewnica
tel./faks (83) 372-27-73, e-mail: kakolewnica@bsmiedzyrzec.pl
godziny obsługi Klienta: 7:30-15:00

Kursy walut

Kursy walut2018-12-11 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1642
1 USD3.6724
1 CHF3.6821
1 GBP4.6038
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64%
WIBOR 3M - średnia 1,72%
WIBID 1M - średnia 1,44%
Redyskonto Weksli NBP 1,75%
Referencyjna NBP 1,50%
Lombardowa NBP 2,50%
więcej