Nowość! Promocja lokat oszczędnościowych!

Od dnia 5 sierpnia br. wprowadzamy do oferty dwie nowe atrakcyjne terminowe lokaty oszczędnościowe dla klientów indywidualnych.

Lokata "Na dobry start"

Okres lokaty 2 miesiące stałe oprocentowanie 1% w skali roku

Lokata adresowana jest do nowych klientów Banku, klientów Banku nieposiadających w Banku rachunków bankowych lub klientów Banku posiadających w Banku rachunki bankowe na których w okresie ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływów z wyjątkiem uznań z tytułu kapitalizacji odsetek.

Lokata "Promocja dla nowych środków"

Okres lokaty 4 miesiące stałe oprocentowanie 0,5% w skali roku

Przez „nowe środki” należy rozumieć środki finansowe, które powodują wzrost sumy stanów bieżących środków Klienta na rachunkach depozytowych w Banku (tj. rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowych oraz rachunkach lokat oszczędnościowych i terminowych prowadzonych w Banku) w stosunku do stanu bazowego ustalonego na dzień 31.07.2021 r., pomniejszone o łączną kwotę dotychczas posiadanych lokat „Promocja dla nowych środków” aktywnych w dniu otwarcia lokaty.