Zebrania Grup Członkowskich w 2021 r.

13-05-2021

Na podstawie § 37 ust. 6 i 7 Statutu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim, Zarząd Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich z niżej określonym porządkiem obrad oraz terminach:

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  2. Przyjecie porządku i Regulaminu obrad.
  3. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku za 2020 r., w tym z wykonania uchwała ZP oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 r.
  5. Zapoznanie z opinią biegłego rewidena z badania bilansu Banku za 2020 r.
  6. Omowienie i rozpatrzenie sprawa, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
  7. Dyskusja, zgłaszanie opinii, postulatów i wniosków pod adresem Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.
  8. Zamknięcie obrad.

Terminy zebrań (harmonogram):

Lp.Grupa członkowskaTermin zebraniaGodzina rozpoczęciaMiejsce zebraniaOsoba reprezentująca
Zarząd Banku
1. Drelów 25.05.2021 r. (wtorek) 15:30 Drelów
(Oddział Banku)
Zarząd Banku
2. Komarówka Podlaska 28.05.2021 r. (piątek) 15:30 Komarówka Podlaska
(Oddział Banku)
Zarząd Banku
3. Konstantynów 02.06.2021 r. (środa) 15:30 Konstantynów
(Oddział Banku)
Zarząd Banku
4. Międzyrzec Podlaski 04.06.2021 r. (piątek) 15:30 Międzyrzec Podlaski
(Centrala)
Zarząd Banku

W związku z ograniczeniami wynikającymi z trwającego stanu epidemicznego (covid-19) uczestników zebrań obowiązują zasady zachowania odległości oraz noszenia maseczek zakrywających usta i nos. Bank zapewni uczestnikom wymagane przepisami środki ochrony w postaci maseczek, rękawiczek i płynu dezyfekcyjnego.

Znajdziesz nas też tutaj