RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE IKE/IKZE

 • Zapewnij sobie spokojną przyszłość dzięki rachunkowi oszczędnościowemu IKE i/lub IKZE

  Jeśli myślisz o emeryturze już teraz - to dobrze - im wcześniej tym lepiej. Nie od dzisiaj wiadomo, że przejście na emeryturę wiąże się ze znaczącym obniżeniem poziomu dochodów. Według niektórych analiz, świadczenie emerytalne w przyszłości wynosić nawet zaledwie 30% wysokości dotychczasowego wynagrodzenia. Dlatego warto działać już teraz w celu zabezpieczenia siebie i bliskich w przyszłości.

  Otwórz Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) lub/i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

  To Ty wybierasz czy chcesz korzystać tylko z IKE lub tylko z IKZE a może z tych obydwu rachunków razem. Możesz posiadać tylko jeden rachunek IKE lub IKZE otwarty w wybranym przez Ciebię Banku. Za to w każdej chwili możesz podjąć decyzję o przeniesieniu rachunku do instytucji finansowej (np. Banku), która daje Ci najlepsze korzyści prowadzenia takiego rachunku. Niewątpliwie oferta Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim jest w tym zakresie bardzo atrakcyjna na tle produktów oferowanych przez inne banki lub instytucje finansowe.

  Dlaczego warto otworzyć IKE/IKZE?

  Przede wszystkim otwarcie i systematyczne zasilanie rachunku oszczędnościowego IKE/IKZE może w znaczącym stopniu przyczynić się do zapobieżenia problemowi niskiego dochodu w okresie następującym po osiągnięciu uprawnień emerytalnych a w szczególności po utracie dotychczasowych dochodów uzyskiwanych np. z tytułu umowy o pracę, działalności gospodarczej lub rolniczej. Ale to nie wszystko, oszczędzanie na rachunku IKE lub IKZE posiada o wiele więcej zalet od tradycyjnych form oszczędzania, z których najważniejsze to:

  • Atrakcyjne oprocentowanie (zmienne, według stanu na maj 2022 r. -  5,05% w skali roku). Oprocentowanie jest oparte o stawkę referencyjną WIBID1M (zobacz tutaj aktualne notowanie ») powiększoną o stałą marżę Banku wynoszącą 0,50 p.p. - co daje Oszczędzającemu gwarancję godziwej zmienności w zależności od sytuacji na rynku międzybankowym.
  • Ulga podatkowa (zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych) - uzyskanie uprawnień do przyszłej wypłaty środków z rachunku, tj. dotrzymanie warunków prowadzenia z IKE/IKZE zwalnia Oszczędzającego z podatku od odsetek (tzw. "podatku Belki") wynoszącego obecnie 19%.
  • Ulga od podatku dochodowego (dotyczy tylko rachunku IKZE) - wynosząca w zależności od skali podatkowej obowiązującej oszczędzającego 17%, 19% lub 32% (przy czym docelowa wypłata środków z IKZE podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 10%).
  • Swobodna decyzja o wysokości i częstotliwości wpłat - brak minimalnej wysokości wpłaty oznacza, że to Oszczędzający decyduje ile i kiedy będzie wpłacał na IKE. Ograniczeniem jest jedynie górna granica wpłat ustalana odrębnie każdego roku (tutaj zobacz aktualne górne limity wpłat na rachunek IKE/IKZE »).
  • Wypłata - jednorazowa lub w ratach po uzyskaniu uprawnień do wypłaty. Oszczędzający w każdej chwili sam może zadecydować jaka forma wypłaty będzie dla niego odpowiedniejsza.
  • Dziedziczenie bez "podatku Belki" - spadkobiercy mają prawo do uzyskania spadku z rachunku IKE/IKZE przy czym zachowują przywilej ulgi podatkowej.
  • Brak górnych ograniczeń wiekowych Oszczędzającego - rachunek IKE można otworzyć również po osiągnięciu wieku emerytalnego i skorzystać z pełni jego walorów (pod warunkiem dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych).
  • Wypłacasz kiedy chcesz - Oszczędzający może w każdej chwili podjąć decyzję o zamknięciu rachunku i wypłacie środków przed osiągnięciem uprawnień emerytalnych. Jednak w takim przypadku (gdy w momencie decyzji nie spełni warunków otrzymania wypłaty), naliczone odsetki zostaną obciążone podatkiem Belki (a w przypadku IKZE dodatkowo zostanie naliczony podatek według obowiązującej skali podatkowej). Biorąc jednak pod uwagę, że oprocentowanie rachunku IKE jest już nominalnie wyższe od standardowych lokat bankowych prowadzonych w Banku, Oszczędzający skorzysta nie mniej niż na tego typu lokacie bankowej.
  • Brak kosztów obsługi rachunku - za prowadzenie, wpłaty i wypłaty Bank nie pobiera żadnych opłat lub prowizji. Pewne opłaty mogą zostać pobrane tylko i wyłącznie za usługi dodatkowe (np. jednorazowa opłata za udostępnienie wglądu do konta przez Internet) związane z prowadzeniem rachunku określone w Taryfie opłat i prowizji.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do dowolnej placówki naszego Banku (patrz zakładka "Kontakt").

 • Informacja dotycząca możliwości złożenia w Banku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z postanowieniami art. 56. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 939):

  1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
  2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
  3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
  4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
  5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
  6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.

  W razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień w przedmiocie złożenia, zmiany lub odwołania dyspozycji na wypadek śmierci, prosimy o kontakt z dowolną Placówką naszego Banku (patrz zakładka Kontakt).

  Złożenie, zmiana lub odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci podlega opłacie zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji dla klientów indywidualnych »

 • Centrala Międzyrzec Podlaski
  ul. Warszawska 22, 21-560 Międzyrzec Podlaski
  tel. (83) 371-42-58 wew. 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  godziny obsługi Klienta: 7:30-15:00

  Oddział Drelów
  Plac Bankowy 2, 21-570 Drelów
  tel. (83) 372-00-04, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  godziny obsługi Klienta: 7:30-15:00

  Oddział w Komarówce Podlaskiej
  ul. Ks. Rudnickiego 3, 21-311 Komarówka Podlaska
  tel. (83) 353-50-16, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  godziny obsługi Klienta: 7:30-15:00

  Oddział w Kąkolewnicy
  ul. Lubelska 6, 21-302 Kąkolewnica
  tel./faks (83) 372-27-73, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  godziny obsługi Klienta: 7:30-15:00

  Oddział w Konstantynowie
  ul. Janowska 27, 21-543 Konstantynów
  tel./faks (83) 341-50-15, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  godziny obsługi Klienta: 7:30-15:00