• Rachunki IKE/IKZE


   

  Rachunki IKE/IKZE

  Skorzystaj z wysokiego oprocentowania bez podatku "Belki" oraz ulgi podatkowej od wpłat na IKZE

  Zapewnij sobie spokojną przyszłość dzięki rachunkowi oszczędnościowemu IKE i/lub IKZE

  Jeśli myślisz o emeryturze już teraz - to dobrze - im wcześniej tym lepiej. Nie od dzisiaj wiadomo, że przejście na emeryturę wiąże się ze znaczącym obniżeniem poziomu dochodów. Według niektórych analiz, świadczenie emerytalne w przyszłości wynosić nawet zaledwie 30% wysokości dotychczasowego wynagrodzenia. Dlatego warto działać już teraz w celu zabezpieczenia siebie i bliskich w przyszłości.

  Otwórz Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) lub/i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

  To Ty wybierasz czy chcesz korzystać tylko z IKE lub tylko z IKZE a może z tych obydwu rachunków razem. Możesz posiadać tylko jeden rachunek IKE lub IKZE otwarty w wybranym przez Ciebię Banku. Za to w każdej chwili możesz podjąć decyzję o przeniesieniu rachunku do instytucji finansowej (np. Banku), która daje Ci najlepsze korzyści prowadzenia takiego rachunku. Niewątpliwie oferta Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim jest w tym zakresie bardzo atrakcyjna na tle produktów oferowanych przez inne banki lub instytucje finansowe.

  Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zatem tworząc produkty emerytalne (tj. Indywidualne Konto Emerytalne IKE oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE)  Bank nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju (szczegóły poniżej w sekcji "Przydatne informacje").

  Dlaczego warto?

  Wysokie oprocentowanie WIBID1M + 0,5 p.p. (tj. w październiku 2023 r. - 5,67% w skali roku)
  Ulga podatkowa (zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych)
  Ulga od podatku dochodowego (dotyczy tylko rachunku IKZE)
  Swobodna decyzja o wysokości i częstotliwości wpłat
  Wypłata - jednorazowa lub w ratach
  Dziedziczenie bez "podatku Belki"
  Brak górnych ograniczeń wiekowych Oszczędzającego
  Wypłacasz kiedy chcesz
  Brak kosztów obsługi rachunku

  Przydatne informacje

  Informacja, wynikająca z wymogu określonego w art. 6 ust. 1 SFDR, dla klientów zainteresowanych otwarciem rachunku IKE lub IKZE w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim

  Dnia 29 grudnia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Sustainable Finance Disclosure Regulation”), zwane dalej: Rozporządzeniem SFDR, którego celem jest zwiększenie przejrzystości w odniesieniu do sposobu wprowadzania do działalności przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ich decyzjach inwestycyjnych oraz doradztwie inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym. Zgodnie z art. 2 pkt 22) Rozporządzenia SFDR przez ryzyka dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Wymogi określone w Rozporządzeniu SFDR nałożone zostały na uczestników rynku finansowego, do których zaliczany jest m.in. twórca produktu emerytalnego, oferujący produkt emerytalny oraz na doradców finansowych świadczących usługi doradztwa ubezpieczeniowego lub inwestycyjnego. W związku z tym, iż w ofercie Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim (zwanym dalej: Bankiem) znajdują się produkty - rachunek oszczędnościowy IKE oraz rachunek oszczędnościowy IKZE, stanowiące produkty emerytalne w rozumieniu art. 2  pkt 8 Rozporządzenia SFDR, Bank należy uznać za uczestnika rynku finansowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. d) Rozporządzenia SFDR i tym samym zobowiązany jest do dokonania stosownych ujawnień w zakresie oferowanego produktu finansowego IKE i IKZE wynikających z Rozporządzenia SFDR.
  Mając na uwadze powyższe informujemy, że rachunki IKE i IKZE są wyodrębnionymi rachunkami oszczędnościowymi, nie będącymi rachunkami płatniczymi, prowadzonymi przez Bank, na których gromadzone są środki pieniężne klienta, stąd też produkty te nie wprowadzają ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, o którym mowa w art. 2 pkt 22 Rozporządzenia SFDR, w związku z tym nie ma ono wpływu na zwrot z tytułu produktu finansowego.
  Bank  tworząc IKE i IKZE nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, które stosowanie do art. 2 pkt 24 Rozporządzenia SFDR oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu, albowiem nie jest to produkt finansowy mający na celu zrównoważone inwestycje w działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 Rozporządzenia SFDR.

  Dlaczego warto otworzyć IKE/IKZE?

  Przede wszystkim otwarcie i systematyczne zasilanie rachunku oszczędnościowego IKE/IKZE może w znaczącym stopniu przyczynić się do zapobieżenia problemowi niskiego dochodu w okresie następującym po osiągnięciu uprawnień emerytalnych a w szczególności po utracie dotychczasowych dochodów uzyskiwanych np. z tytułu umowy o pracę, działalności gospodarczej lub rolniczej. Ale to nie wszystko, oszczędzanie na rachunku IKE lub IKZE posiada o wiele więcej zalet od tradycyjnych form oszczędzania, z których najważniejsze to:

  • Atrakcyjne oprocentowanie (zmienne, według stanu na listopad 2022 r. -  7,38% w skali roku). Oprocentowanie jest oparte o stawkę referencyjną WIBID1M (zobacz tutaj aktualne notowanie ») powiększoną o stałą marżę Banku wynoszącą 0,50 p.p. - co daje Oszczędzającemu gwarancję godziwej zmienności w zależności od sytuacji na rynku międzybankowym.
  • Ulga podatkowa (zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych) - uzyskanie uprawnień do przyszłej wypłaty środków z rachunku, tj. dotrzymanie warunków prowadzenia z IKE/IKZE zwalnia Oszczędzającego z podatku od odsetek (tzw. "podatku Belki") wynoszącego obecnie 19%.
  • Ulga od podatku dochodowego (dotyczy tylko rachunku IKZE) - wynosząca w zależności od skali podatkowej obowiązującej oszczędzającego 12/17%, 19% lub 32% (przy czym docelowa wypłata środków z IKZE podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 10%).
  • Swobodna decyzja o wysokości i częstotliwości wpłat - brak minimalnej wysokości wpłaty oznacza, że to Oszczędzający decyduje ile i kiedy będzie wpłacał na IKE. Ograniczeniem jest jedynie górna granica wpłat ustalana odrębnie każdego roku (tutaj zobacz aktualne górne limity wpłat na rachunek IKE/IKZE »).
  • Wypłata - jednorazowa lub w ratach po uzyskaniu uprawnień do wypłaty. Oszczędzający w każdej chwili sam może zadecydować jaka forma wypłaty będzie dla niego odpowiedniejsza.
  • Dziedziczenie bez "podatku Belki" - spadkobiercy mają prawo do uzyskania spadku z rachunku IKE/IKZE przy czym zachowują przywilej ulgi podatkowej.
  • Brak górnych ograniczeń wiekowych Oszczędzającego - rachunek IKE można otworzyć również po osiągnięciu wieku emerytalnego i skorzystać z pełni jego walorów (pod warunkiem dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych).
  • Wypłacasz kiedy chcesz - Oszczędzający może w każdej chwili podjąć decyzję o zamknięciu rachunku i wypłacie środków przed osiągnięciem uprawnień emerytalnych. Jednak w takim przypadku (gdy w momencie decyzji nie spełni warunków otrzymania wypłaty), naliczone odsetki zostaną obciążone podatkiem Belki (a w przypadku IKZE dodatkowo zostanie naliczony podatek według obowiązującej skali podatkowej). Biorąc jednak pod uwagę, że oprocentowanie rachunku IKE jest już nominalnie wyższe od standardowych lokat bankowych prowadzonych w Banku, Oszczędzający skorzysta nie mniej niż na tego typu lokacie bankowej.
  • Brak kosztów obsługi rachunku - za prowadzenie, wpłaty i wypłaty Bank nie pobiera żadnych opłat lub prowizji. Pewne opłaty mogą zostać pobrane tylko i wyłącznie za usługi dodatkowe (np. jednorazowa opłata za udostępnienie wglądu do konta przez Internet) związane z prowadzeniem rachunku określone w Taryfie opłat i prowizji.
  • Niższe wymogi w zakresie wysokości wkładu własnego w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny - środki zgromadzone na rachunkach IKE/ IKZE mogą być przez Bank zaliczone w poczet brakującego władu własnego dla klientów ubiegających się o kredyt hipoteczny (mieszkaniowy) w Banku. Brakująca kwota wkładu własnego w wysokości nieprzekraczającej 10 p.p. w maksymalnej wysokości środków zgromadzonych na rachunku/ach IKE lub/i IKZE może być dodatkowo udzielona z kredytu.
  Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

  Czym jest, jakie są korzyści, ograniczenia i zasady dotyczące składania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci?

  Nie często przychodzi nam refleksja na temat własnej śmierci – co jest rzeczą jak najbardziej naturalną. Podobnie jest z rozmyślaniem o tym, co się stanie ze środkami finansowymi zgromadzonymi na koncie osobistym po naszej śmierci. Mamy oczywiście świadomość tego, że zgodnie z prawem nastąpi podział majątku. Nie każdy z nas ma jednak świadomość, że Prawo bankowe dopuszcza wyjątkową możliwość dostępu do środków zmarłego posiadacza rachunku "na skróty"  –  czym de faco jest złożenie „dyspozycji wkładem na wypadek śmierci” (dalej zwanej również "Dyspozycją").

  Nim przejdziemy do szczegółów, warto przypomnieć kolejność wypłat osób uprawnionych po śmierci posiadacza rachunku (klienta indywidualnego), która już na samym wstępie obrazuje stopień uprzywilejowania tej formy uprawnienia nadanego za życia przez posiadacza rachunku:

  Kolejność wypłat Tytuł wypłaty Osoby uprawnione do wypłaty Dokument uprawniający do wypłaty
  1. Koszty pogrzebu Osoba (niekoniecznie spokrewniona), która faktycznie poniosła przedmiotowe koszty Rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów – w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku
  2. Dyspozycja na wypadek śmierci Zapisobierca/ Zapisobiercy Złożona przed śmiercią przez posiadacza rachunku dyspozycja wkładem na wypadek śmierci
  3. Spadek Spadkobierca/ Spadkobiercy

  Tytuł prawny do spadku, tj. jeden z niżej wymienionych dokumentów:

  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • zarejestrowany notarialny akt poświadczenia dziedziczenia,
  • prawomocne postanowienie sądu stwierdzające dział spadku,
  • umowa nabycia spadku.

  Czym jest dyspozycja na wypadek śmierci?

  Jest to dokument składany w placówce bankowej (banku prowadzącego nasz rachunek) - według wzoru określonego na dole strony w sekcji "Przydatne dokumenty", w którym poświadczamy wolę przekazania dostępnych środków w określonej kwocie wskazanym przez nas osobom. W ten sposób możemy zabezpieczyć bliskich przed dłuższym brakiem dostępu do środków pieniężnych na rachunkach, które zostaną zablokowane z momentem naszej śmierci. Wydanie dyspozycji na wypadek śmierci umożliwi wskazanym pozyskanie pieniędzy m.in. na dokonanie bieżących opłat, wypłatę gotówki czy opłacenie rat kredytowych. To ważne, ponieważ z momentem śmierci właściciela rachunku wszelkie upoważnienia do korzystania z konta zostają wstrzymane do momentu uzyskania sądowego potwierdzenia nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

  Jakie są korzyści ze złożenia dyspozycji na wypadek śmierci?

  Z punktu widzenia Posiadacza rachunku, złożenie Dyspozycji daje mu przede wszystkim gwarancję, że w razie jego śmierci, środki pieniężne zgromadzone na jego rachunkach prowadzonych w banku w pierwszej kolejności i bez zbędnych przeszkód oraz zwłoki trafią do rąk osób, które wskaże w Dyspozycji. Można zatem w pewnym stopniu dostrzec podobieństwa Dyspozycji do testamentu, przy czym należy pamięteć, że choć w pewnym zakresie Dyspozycja jest znacznie prostszą i skuteczniejszą formą oświadczenia woli Posiadacza rachunku, to w zakresie podmiotowym jak i przedmiotowym posiada pewne ograniczenia, o których mowa będzie w dalszej części. Póki co,  w tym miejscu należy wymienić następujące korzyści wynikające ze złożenia Dyspozycji:

  • Natychmiastowy dostęp do środków zgromadzonych na rachunku posiadacza po jego śmierci  - osoby upoważnione w Dyspozycji mogą niezwłocznie po dostarczeniu aktu zgonu posiadacza rachunku dokonać wypłaty środków z rachunku/ rachunków - do wysokości przysługujacej im na mocy Dyspozycji.
  • Pierszeństwo przed spadkobiercami - wypłata na podstawie Dyspozycji jest wyłączona ze spadku, co oznacza, że wypłata nie wchodzi do masy spadkowej i nie podlega podziałowi zgodnie z przepisami prawa spadkowego lub testamentu.
  • Minimum formalności przy wypłacie - do wypłaty środków przez zapisobiercę na podstawie Dyspozycji wystarczy dowód tożsamości niezbedny do jego identyfikacji jako uprawnionego do wypłaty.
  • Możliwość złożenia, zmiany lub odwołania Dyspozycji w dowolnym czasie - Posiadacz rachunku może w każdym momencie pod warunkiem osobistego stawiennictwa w placówce Banku, dokonać dowolnych zmian w Dyspozycji lub ją całkowicie odwołać. Należy jedynie pamiętać, że każdorazowe złożenie, zmiana lub odwołanie Dyspozycji wiąże się z obowiązkiem uiszczenia stosownej opłaty określonej w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku (patrz sekcja "Przydatne dokumenty").

  Jakie są ograniczenia dyspozycji na wypadek śmierci?

  Z wielu obiektywnych względów (głównie dotyczących ochrony interesu spadkobierców) podmiot i przedmiot dyspozycji posiada ograniczenia, jakimi są:

  • Limit kwoty wypłaty dyspozycji  - łaczna suma (docelowa wypłata) objęta dyspozycją nie może przekraczać 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
  • "Beneficjenci" Dyspozycji (zapisobiercy) - Dyspozycja może być wydana wyłącznie na rzecz członków najbliższej rodziny, tj. małżonkowi/ małżonce, wstępnym (rodzicom, dziadkom, pradziadkom), zstępnym (dzieciom, wnukom, prawnukom) lub rodzeństwu.
  • Rodzaj rachunku na którym zdeponowano środki - dyspozycja może być wydana przez posiadacza wyłącznie w odniesieniu do rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych lub terminowych lokat oszczędnościowych (tj. rachunków prowadzonych na rzecz osób fizycznych w celu nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą) - z wyłączeniem rachunków wspólnych, rachunków osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych.
  • Pierszeństwa wypłaty przed Dyspozycją - pomimo, że Dyspozycja ma pierszeństwo wypłaty przed spadkobiercami, to przed Dyspozycją pierszeństwo wypłaty mają osoby z prawem do wypłaty z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu posiadacza rachunku.

  Jaka jest podstawa prawna Dyspozycji?

  Zasady dotyczące Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci szczegółowo regulują przepisy art. 56. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w nastepującym brzmieniu:

  1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
  2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
  3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
  4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
  5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
  6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.

  Jakie są zasady składania dyspozycji w Banku?

  Aby złożyć, zmienić lub odwołać Dyspozycję, należy zgłosić się osobiście do placówki Banku. Wzór dyspozycji jest dostępny w placówce Banku lub można go pobrać ze strony internetowej Banku (link do druku znajduje się na dole strony w sekcji "Przydatne dokumenty"). Na wszelkie wątpliwości związane z Dyspozycją odpowie pracownik Banku. Pamiętaj, aby dostarczyć do Banku dane kontaktowe do osób uprawnionych, co ułatwi wypełnienie przez Bank względem ich obowiązku informacyjnego o którym mowa poniżej.

  Jakie są obowiązki Banku?

  W przypadku śmierci posiadacza rachunku, który złożył Dyspozycję, bank ma obowiązek powiadomienia osób wskazanych w tej dyspozycji o przysługującym im prawie do środków z tego tytułu. W związku z tym wszystkie osoby, które chcą złożyć lub już złożyły taką dyspozycję, powinny pamiętać o aktualizacji danych adresowych osób wskazanych w Dyspozycji. To zdecydowanie usprawnia proces jej realizacji

  Jaka jest różnica pomiędzy pełnomocnictwem (upoważnieniem) do rachunku a dyspozycją na wypadek śmierci?

  Bywa, że powyższe pojęcia są mylone, dlatego warto przypomnieć istotne różnice pomiędzy nimi występujące:

  Cechy wspólne i różnice Pełnomocnictwo (upoważnienie) Dyspozycja na wypadek śmierci
  Udziela wyłącznie Posiadacz rachunku TAK TAK
  Może być udzielone do dowolnego rodzaju rachunku TAK NIE
  Uprawnia do wypłaty (w określonym zakresie) za życia Posiadacza rachunku TAK NIE
  Uprawnia do wypłaty (w określonym zakresie) po śmierci Posiadacza rachunku NIE TAK
  Wygasa z chwilą śmierci Posiadacza rachunku TAK NIE
  Obowiązuje opłata za ustanowienie/ zmianę/ odwołanie NIE TAK

  Przydatne dokumenty

  ul. Warszawska 22, 21-560 Międzyrzec Podlaski

  tel. (83) 371-42-58 (numery wewnętrzne):

  • konta osobiste: 123 (sala obsługi), 124 (I piętro)
  • rachunki bieżące: 119
  • kredyty: 120 (sala obsługi), 113 (I piętro)
  • księgowość: 117
  • sekretariat: 111
  • obsługa kasowa: 118
  • straż bankowa: 112

  tel. bankowość elektroniczna: (83) 371-55-79

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  ePUAP: bsmiedzyrzec

  Godziny otwarcia (Placówka przy ul. Warszawskiej 22)

  pon-pią - 7:30-16:00
  Placówka jest otwarta również w jedną wybraną sobotę każdego miesiąca w godz. 7:30-13:00 (dowiedz się więcej »)

  Punkt Kasowy nr 1
  ul. Wyszyńskiego 7, 21-560 Międzyrzec Podlaski
  tel. (83) 371-73-68
  godziny otwarcia: pon - 8:10-15:50, wto-pią - 7:10-14:50

  Punkt Kasowy nr 2
  ul. Partyzantów 59D, 21-560 Międzyrzec Podlaski
  tel. (83) 371-75-83
  godziny otwarcia: pon-pią - 7:30-15:15

  Oddział Drelów

  Plac Bankowy 2, 21-570 Drelów
  tel. (83) 372-00-05, 372-00-04
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  godziny otwarcia: 7:30-15:00

  Oddział Komarówka Podlaska

  ul. Ks. Rudnickiego 3, 21-311 Komarówka Podlaska
  tel. (83) 353-50-16, 353-56-29
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  godziny otwarcia: 7:30-15:00

  Oddział Kąkolewnica

  ul. Lubelska 6, 21-302 Kąkolewnica
  tel. (83) 372-27-73
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  godziny otwarcia: 7:30-15:00

  Oddział Konstantynów

  ul. Janowska 27, 21-543 Konstantynów
  tel. (83) 341-50-15
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  godziny otwarcia: 7:30-15:00

  Znajdziesz nas też tutaj