Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

 • Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim informuje, że kredytobiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, mają możliwość ubiegania się o wsparcie do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (dalej również „FWK”).

  Działanie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców reguluje Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, będących kredytobiorcami w trudnej sytuacji finansowej. Został stworzony w celu pomocy w spłacie zaległości i bieżącego zadłużenia kredytu lub spłaty zobowiązania kredytowego przy sprzedaży nieruchomości.

  Pomoc Funduszu mogą uzyskać kredytobiorcy posiadający zobowiązanie (także udzielone w walucie obcej) z tytułu spłaty kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipoteką, w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego, zgodnie z art 2. Ustawy przeznaczonych na:

  • nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne;
  • nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;
  • remont domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego;
  • nabycie działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego;
  • nabycie działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową lub na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • udział w kosztach budowy mieszkań przez TBS lub społeczne inicjatywy mieszkaniowe;
  • inny cel związany z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych;
  • spłatę innego kredytu mieszkaniowego lub na spłatę różnych zobowiązań, w tej części, która jest przeznaczona na spłatę kredytu mieszkaniowego, w obu przypadkach koniecznie zabezpieczonego hipoteką.

  Forma przyznawania pomocy kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej

  Pomoc jest przyznawana na podstawie złożonego w Banku wniosku (jeśli Bank udzielił kredytu), w zależności od zgłoszonej potrzeby kredytobiorcy, w formie:

  • zwrotnego wsparcia w postaci dopłaty do raty kredytu przez okres 36 miesięcy. Fundusz pokrywa część raty kredytowej (do 2000 zł / m-c przez 36 m-cy), lub
  • zwrotnej pożyczki na spłatę części zadłużenia, która pozostała po sprzedaży kredytowanej nieruchomości. Fundusz pokrywa brakującą kwotę do spłaty kredytu po sprzedaży mieszkania / domu (do 72 000 zł), lub
  • promesy, czyli przyrzeczenia udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia pozostałego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości.

  Warunki uzyskania pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

  O pomoc w ramach FWK mogą starać się kredytobiorcy, którzy spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • w dniu złożenia wniosku minimum jeden z kredytobiorców jest zarejestrowany jako bezrobotny (rozwiązanie umowy o pracę nie nastąpiło za wypowiedzeniem złożonym przez kredytobiorcę lub z jego winy), nie dotyczy małżonków, którzy nie są współkredytobiorcami;
  • miesięczne koszty kredytu przekraczają połowę miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego (rata kapitałowo-odsetkowa do dochodu (RdD) > 50%);
  • miesięczne dochody gospodarstwa domowego, pomniejszone o miesięczne koszty kredytu nie przekraczają:
   • dla gospodarstw jednoosobowych – dwukrotności zwaloryzowanej kwoty dochodu do uzyskania prawa do świadczeń z pomocy społecznej (w 2022 r. wynosi 1 552 zł);
   • dla gospodarstw wieloosobowych – dwukrotności zwaloryzowanej kwoty dochodu na osobę do uzyskania prawa do świadczeń z pomocy społecznej pomnożonej przez liczbę osób w gospodarstwie (w 2022 r. wynosi 1 200 zł na osobę).

  Odmowa udzielenia wsparcia lub pożyczki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

  Otrzymanie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie będzie możliwe jeżeli:

  • utrata zatrudnienia kredytobiorcy wynika z rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub z winy kredytobiorcy;
  • jeden z kredytobiorców otrzymał już wsparcie w ramach Funduszu, za wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest już udzielane, ale licząc łącznie nie będzie przekraczać 36 miesięcy;
  • przed złożeniem wniosku umowa kredytowa została przez Bank wypowiedziana;
  • Bank pozyskał informacje o prowadzonej egzekucji z nieruchomości, będącej przedmiotem kredytowania;
  • jeden z kredytobiorców otrzymuje, w związku z zawartą umową ubezpieczenia spłaty kredytu;
  • świadczenie z tytułu utraty pracy (wsparcie nie należy się za okres, w którym świadczenie przysługuje);
  • kredytobiorca jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
  • kredytobiorca posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
  • kredytobiorca posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.