• Restrukturyzacja zadłużenia

Restrukturyzacja zadłużenia

Masz problemy z terminową spłatą kredytu? Złóż wniosek o restrukturyzację zadłużenia!

Gdy z coraz większym trudem przychodzi Ci spłata rat zaciągniętych zobowiązań, warto zastanowić się nad restrukturyzacją kredytu.

Co to właściwie jest restrukturyzacja zadłużenia?

W dużym skrócie to wprowadzenie takich zmian w zakresie pierwotnych warunków spłaty zadłużenia, które pozwolą dostosować obciążenie do bieżącej sytuacji finansowej kredytobiorcy i w efekcie doprowadzą do spłaty zadłużenia, bez konieczności podejmowania działań windykacyjnych.

Jakie są przesłanki by skorzystać z restrukturyzacji?

  • pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej (np. utrata pracy, nieprzewidziane problemy w prowadzeniu firmy lub gospodarstwa rolnego, itp.)
  • duża ilość zaciągniętych kredytów - zapotrzebowanie na konsolidację (połączenie w jeden kredyt z "lżejszą" ratą)
  • sytuacje losowe (choroba, klęski, itp.)

Jakie warunki kredytu mogą podlegać restrukturyzacji?

Praktycznie wszystkie – poczynając od terminu płatności raty, poprzez jej wysokość, okres spłaty całego zobowiązania, oprocentowanie, oraz rodzaj stosowanego zabezpieczenia.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek o restrukturyzację?

Im wcześniej - tym lepiej. Jak tylko pojawią się przesłanki o których mowa powyżej, należy zgłosić się do Banku (najlepiej jeszcze przed wyznaczonym w umowie terminem spłaty). Jednakże, informację o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację, Bank prześle także w upomnieniu lub wezwaniu do zapłaty.

Dopuszcza się możliwość restrukturyzacji (ugody) również na etapie windykacji (w tym gdy zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne) jednakże tak późna restrukturyzacja nie uchroni dłużnika przed poniesieniem co najmniej części kosztów sądowych i komorniczych.

Wniosek można wysłać także pocztą.

Jakie są korzyści restrukturyzacji?

uniknięcie windykacji (w szczególności w formie kosztownej egzekucji komorniczej)
utrzymanie wiarygodności kredytowej (szczególnie w bazach BIK i KRD)
skuteczne rozwiązanie problemów finansowych

Umożliwienie kredytobiorcy złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia przewiduje również ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (więcej pod zakładką: nota prawna)

Przydatne informacje

Nota prawna

Zgodnie z postanowieniami art. 75c ustawy Prawo bankowe  z dnia 29 sierpnia 1997 r.:

  1. Jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych.
  2. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, bank informuje kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.
  3. Bank powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.
  4. Restrukturyzacja, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę.
  5. Bank, w przypadku odrzucenia wniosku kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, przekazuje kredytobiorcy, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację.
  6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do umów pożyczek pieniężnych.
Znajdziesz nas też tutaj