Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

27-04-2023

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim, Zarząd Banku Spółdzielczego zwołuje w dniu 12 maja 2023 r. o godz. 10:00 Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się w lokalu Restauracji "ZACISZE" przy ul. Zahajkowskiej 44b w Międzyrzecu Podlaskim z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
2. Przyjęcie porządku i uchwalenie Regulaminu obrad ZP (podjęcie uchwały).
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego ZP.
4. Wybory Komisji:

1) mandatowo-skrutacyjnej,
2) uchwał i wniosków oraz ds. odpowiedniości.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2022 rok, w tym informacji z wykonania uchwał z poprzedniego ZP oraz przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2022 r.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2022 r. wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, oceną polityki wynagradzania w Banku, oceną przeprowadzonej lustracji oraz samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych.
7. Przedstawienie sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2022 rok.
8. Przedstawienie wyników z przeprowadzonej lustracji oraz informacji Zarządu dotyczącej stopnia realizacji wniosków polustracyjnych.
9. Dokonanie oceny wtórnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i oceny kolegialnej Rady Nadzorczej za 2022 rok.
10. Dyskusja.
11. Stwierdzenie quorum, w tym prawomocności Zebrania Przedstawicieli przez Komisję mandatowo-skrutacyjną.
12. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonych czynności przez Komisję uchwał i wniosków oraz ds. odpowiedniości.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia Zarządowi absolutorium z działalności za 2022 rok,
2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok,
4) podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
5) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką BS może zaciągnąć,
6) zatwierdzenia kierunków działania Banku na 2023 rok,
7) dokonanej oceny wtórnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej za 2022 rok,
8) dokonanej oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dot. funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
9) przyjęcia oceny z przeprowadzonej lustracji oraz informacji Zarządu z realizacji wniosków polustracyjnych,
10) zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim.

14. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Na podstawie § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim, Zarząd Banku informuje, że:

1) roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
2) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
3) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli, wyłożone zostaną do wglądu w dniu 12 maja 2023 r. w sekretariacie Banku i na sali obrad.

W razie braku wymaganej obecności Przedstawicieli stosownie do postanowień § 23 ust. 4 Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu podanym w zawiadomieniu o godzinie 10³°, które będzie obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim
Znajdziesz nas też tutaj