Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

27-05-2024

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim, Zarząd Banku Spółdzielczego zwołuje w dniu 18 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się w lokalu Restauracji "ZACISZE" przy ul. Zahajkowskiej 44b w Międzyrzecu Podlaskim z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
2. Przyjęcie porządku i uchwalenie Regulaminu obrad ZP (podjęcie uchwały).
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego ZP.
4. Wybory Komisji:

1) mandatowo-skrutacyjnej,
2) uchwał i wniosków oraz ds. odpowiedniości.

5. Przyjęcie Polityki dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2023 rok, w tym informacji z wykonania uchwał z poprzedniego ZP oraz przedstawienie bilansu i rachunku wyników Banku za 2023 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2023 r. wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, oceną polityki wynagradzania w Banku oraz samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych.
8. Dokonanie oceny wtórnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i oceny kolegialnej Rady Nadzorczej.
9. Przedstawienie sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok.
10. Dokonanie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej.
11. Dyskusja.
12. Stwierdzenie quorum, w tym prawomocności Zebrania Przedstawicieli przez Komisję mandatowo-skrutacyjną.
13. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonych czynności przez Komisję uchwał i wniosków oraz ds. odpowiedniości.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia Zarządowi absolutorium z działalności za 2023 rok,
2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,
4) podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
5) podziału zysku z lat ubiegłych,
6) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką BS może zaciągnąć,
7) zatwierdzenia kierunków działania Banku na 2024 rok,
8) dokonanej oceny wtórnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,
9) dokonanie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dot. funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
10) zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim.

15. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Na podstawie § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim, Zarząd Banku informuje, że:
1) roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
2) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
3) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli, wyłożone zostaną do wglądu w dniu 18 czerwca 2024 r. w sekretariacie Banku i na sali obrad.

W razie braku wymaganej obecności Przedstawicieli stosownie do postanowień § 23 ust. 4 Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu podanym w zawiadomieniu o godzinie 10³°, które będzie obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim
Znajdziesz nas też tutaj