• Wakacje kredytowe

Ustawowe wakacje kredytowe w 2024 r.

Od 15 maja udostępnimy mozliwość złożenia wniosku o wakacje kredytowe w 2024 r.

Z zawieszenia spłaty kredytu w 2024 r. może skorzystać kredytobiorca, jeżeli:

 • ma zawartą umowę kredytu hipotecznego przed 01.07.2022 r.
 • wartość udzielonego kredytu nie przekracza 1 200 000 złotych,
 • średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2452 oraz z 2024 r. poz. 696) za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu przekracza 30%, lub
 • na dzień złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu masz na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023 r. poz. 2424), spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2b tej ustawy,
 • kredyt hipoteczny został zaciągnięty w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych co najmniej jednego kredytobiorcy będącego stroną umowy kredytu

Kredytobiorca może zawiesić spłatę wyłącznie jednego kredytu hipotecznego w PLN przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych – na maksymalnie 4 miesiące w 2024 r.

Spłatę kredytu hipotecznego można zawiesić w następujących okresach:

 • 2 miesiące w okresie 01.06 – 31.08.2024 r.
 • 2 miesiące w okresie 01.09 – 31.12.2024 r.

By skutecznie zawiesić spłatę kredytu na dany miesiąc, wniosek musi zostać złożony najpóźniej w dniu płatności danej raty. Wtedy Bank jej nie pobierze. (np. jeśli płatność raty kredytu przypada na 15 sierpnia, to wniosek o zawieszenie spłaty tej raty należy złożyć do 15 sierpnia).

Bank nie pobiera opłat za zawieszenie spłaty kredytu. W czasie zawieszenia nie są realizowane spłaty (w tym okresie Bank nie nalicza odsetek i nie pobiera innych opłat, oprócz składek ubezpieczeniowych). Nie jest wymagany aneks do umowy kredytu.

Informację o zawieszeniu spłaty Bank ma obowiązek przekazania do Biura Informacji Kredytowej.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można składać  za pośrednictwem niżej wymienionych kanałów dostępu:

1) w Placówce Banku lub korespondencyjnie na adres placówki Banku
2) w systemie bankowości elektronicznej eBankNet
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)

Wzór wniosku oraz wytyczne dla poszczególnych kanałów dostępu wymienionych w pkt. 1-3 są udostępnione w dolnej części niniejszej strony w sekcji "Przydatne informacje".

Wniosek może zostać złożony jednorazowo na wszystkie przysługujące okresy zawieszenia lub odrębnie dla każdego okresu (np. jeśli kredytobiorca nie jest zdecydowany jakie miesiące wybrać w kolejnych okresach lub czy będzie w przyszłości korzystał z możliwości zawieszenia).

Kredytobiorca może również złożyć wniosek na innym wzorze niż udostępniony przez Bank, przy czym taki wniosek musi zawierać co najmniej następujące elementy:

1) oznaczenie konsumenta (kredytobiorcy/ kredytobiorców);
2) oznaczenie kredytodawcy (Banku);
3) oznaczenie umowy (nr i data zawarcia umowy kredytu hipotecznego);
4) wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu;
5) oświadczenie, że:

 • średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2452 oraz z 2024 r. poz. 696) za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu przekracza 30%, lub
 • na dzień złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu masz na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023 r. poz. 2424), spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2b tej ustawy,

6) oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (Kredytobiorca składa niniejsze oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Podstawa prawna: Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Przydatne informacje

Wniosek składany w Placówce Banku lub wysyłany na adres korespondencyjny Banku

Zasady składania wniosku w placówce Banku:

 • Pobierz wzór wniosku w placówce Banku lub wydrukuj wniosek udostępniony w formie elektronicznej tutaj >>
 • Wypełnij wniosek:
  • wprowadź imiona, nazwiska, nr PESEL, adres e-mail (opcjonalnie) i adresy zamieszkania wszystkich kredytobiorców
  • zaznacz pole TAK, jeżeli potwierdzasz, że kredyt hipoteczny został udzielony (zaciągnięty) na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych co najmniej jednego z wymienionych we wniosku Kredytobiorców (w przeciwnym przypadku wakacje kredytowe nie przysługują)
  • wpisz numer i datę umowy (wakacje kredytowe przysługują Kredytobiorcy wyłącznie do jednej umowy kredytu hipotecznego)
  • w sekcji "Przedmiot wniosku" zaznacz wyrażony w miesiącach wnioskowany okres zawieszenia spłaty kredytu (np. stawiając znak "x" w polu kwadratu przy wariancie "zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu sierpniu 2022 r.").
  • wskaż datę początkową okresu zawieszenia w danym miesiącu przysługującym w poszczególnym kwartale (rekomendujemy datę płatności raty określoną w harmonogramie spłat kredytu, jeśli ma być to inna data, to nie może być to data późniejsza niż data raty)
  • zapoznaj się z treścią pouczeń, oświadczeń i zgód zawartych we Wniosku
  • podpisz wniosek (wymaga się złożenia własnoręcznego podpisu co najmniej jednego Kredytobiorcy - działającego w porozumieniu i za zgodą wszystkich pozostałych Kredytobiorców - w kolejności wymienionej we wniosku, zgodnie z podpisem złożonym na Umowie kredytowej)
 • Dostarcz wniosek do placówki Banku. Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek należy dostarczyć do placówki Banku (w godzinach jej otwarcia). Bank nie wymaga stawiennictwa w placówce wszystkich Kredytobiorców. Dopuszcza się możliwość wysłania Wniosku pocztą na adres korespondencyjny placówki Banku (adresy placówek Banku dostępne są tutaj »), przy czym za datę złożenia przyjmuje się wówczas datę wpływu wniosku do Banku.
Wniosek składany w systemie bankowości elektronicznej

Zasady złożenia wniosku za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBankNet:

 • Pobierz wzór wniosku w formacie PDF dostępnego tutaj »
 • Wypełnij wniosek (elektronicznie przy użyciu programu do edycji pdf np. Adober Reader lub pisemnie na wydruku wniosku w wersji papierowej):
  • wprowadź imiona, nazwiska, nr PESEL, adres e-mail (opcjonalnie) i adresy zamieszkania wszystkich kredytobiorców
  • zaznacz pole TAK, jeżeli potwierdzasz, że kredyt hipoteczny został udzielony (zaciągnięty) na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych co najmniej jednego z wymienionych we wniosku Kredytobiorców (w przeciwnym przypadku wakacje kredytowe nie przysługują)
  • wpisz numer i datę umowy (wakacje kredytowe przysługują Kredytobiorcy wyłącznie do jednej umowy kredytu hipotecznego)
  • w sekcji "Przedmiot wniosku" zaznacz wyrażony w miesiącach wnioskowany okres zawieszenia spłaty kredytu (np. stawiając znak "x" w polu kwadratu przy wariancie "zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu sierpniu 2022 r.").
  • wskaż datę początkową okresu zawieszenia w danym miesiącu przysługującym w poszczególnym kwartale (rekomendujemy datę płatności raty określoną w harmonogramie spłat kredytu, jeśli ma być to inna data, to nie może być to data późniejsza niż data raty)
  • zapoznaj się z treścią pouczeń, oświadczeń i zgód zawartych we Wniosku
  • w przypadku wysłania wniosku w bankowości elektronicznej nie jest wymagane wypełnianie pola w miejscu podpisu (fizyczny podpis zastępuje autoryzacja o której mowa w kolejnym punkcie)
  • zapisz wypełniony elektronicznie wniosek lub zeskanuj wniosek wypełniony pisemnie do formatu pdf 
 • Zaloguj się do systemu bankowości elektronicznej eBankNet
  • Wybierz zakładkę "Kontakt"
  • z menu wybierz "Nowa wiadomość"
  • z listy kategorii wiadomości wybierz temat : "Wniosek o Wakacje Kredytowe"
  • w polu wiadomości wprowadź dowolną treść np. "Wniosek o Wakacje Kredytowe"
  • użyj przycisku "Dodaj Załączniki" a następnie wybierz z dysku komputera zapisany/ zeskanowany plik pdf wniosku
  • potwierdź złożenie wniosku przyciskiem "wyślij"
  • dokonaj autoryzacji (odpowiednio kodem SMS/ lub w aplikacji mobilnej)
 • po złożeniu wniosku otrzymasz od Banku potwierdzenie najpóźniej do godz. 14:30 w dniu roboczym

Uwaga! Wnioski składane za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej eBankNet w dni wolne od pracy lub dni robocze po godzinie 14:30 będą rejestrowane przez Bank z datą wpływu przypadającą w najbliższym (kolejnym) dniu roboczym.

Wniosek składany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Banku

Uwaga! Możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) jest dostępna wyłącznie dla wniosków podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym poprzez ePUAP przez co najmniej jednego z Kredytobiorców (działającego w porozumieniu oraz za zgodą wszystkich pozostałych Kredytobiorców). W przypadku braku takiej możliwości prosimy skorzystać z innego kanału dostępu.

Zasady składania wniosku na adres poczty elektronicznej (e-mail) Banku:

 • Pobierz wzór wniosku którego wzór w formacie PDF jest dostępny tutaj »
 • Wypełnij wniosek (elektronicznie przy użyciu programu do edycji pdf np. Adober Reader lub pisemnie na wydruku wniosku w wersji papierowej):
  • wprowadź imiona, nazwiska, nr PESEL, adres e-mail (opcjonalnie) i adresy zamieszkania wszystkich kredytobiorców
  • zaznacz pole TAK, jeżeli potwierdzasz, że kredyt hipoteczny został udzielony (zaciągnięty) na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych co najmniej jednego z wymienionych we wniosku Kredytobiorców (w przeciwnym przypadku wakacje kredytowe nie przysługują)
  • wpisz numer i datę umowy (wakacje kredytowe przysługują Kredytobiorcy wyłącznie do jednej umowy kredytu hipotecznego)
  • w sekcji "Przedmiot wniosku" zaznacz wyrażony w miesiącach wnioskowany okres zawieszenia spłaty kredytu (np. stawiając znak "x" w polu kwadratu przy wariancie "zawieszenie spłaty kredytu w miesiącu sierpniu 2022 r.").
  • wskaż datę początkową okresu zawieszenia w danym miesiącu przysługującym w poszczególnym kwartale (rekomendujemy datę płatności raty określoną w harmonogramie spłat kredytu, jeśli ma być to inna data, to nie może być to data późniejsza niż data raty)
  • zapoznaj się z treścią pouczeń, oświadczeń i zgód zawartych we Wniosku
  • podpisz wniosek (zapisany do pdf lub zeskanowany do pdf) - wymaga się złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub autoryzacji przy użyciu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP - przez co najmniej jednego Kredytobiorcę.
 • Prześlij podpisany elektronicznie plik pdf/xml wypełnionego wniosku na adres poczty elektronicznej Banku:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga! Wnioski wysłane drogą elektroniczną w dni wolne od pracy lub dni robocze po godzinie 14:30 będą rejestrowane przez Bank z datą wpływu przypadającą w najbliższym (kolejnym) dniu roboczym.

Odstąpienie od zawieszenia spłat rat kredytu

Kredytobiorca, któremu Bank zawiesił spłatę kredytu na podstawie Wniosku złożonego poza Placówką Banku (tj. wysłanego na adres korespondencyjny Banku, elektronicznie na e-mail Banku lub za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej eBankNet), ma prawo do odstąpienia od zawieszenia spłaty bez podania przyczyny.

W celu złożenia oświadczenia należy wypełnić formularz zgodnie z  wzorem określonym poniżej oraz złożyc w Banku zgodnie z procedurą przewidzianą dla złożenia Wniosku.

Co to jest wskaźnik RdD i jak go obliczyć?
Co to jest wskaźnik RdD i jak go obliczyć?

Wskaźnik RdD to stosunek Twoich wydatków, które ponosisz na obsługę miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego za okres ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem, w którym składasz wniosek.

Wskaźnik RdD – stosunek Twojej miesięcznej raty kredytu hipotecznego do miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego. Wartość wskaźnika jest wyrażona w procentach (np. 0,45 to 45%).

RdD
rata Twojego kredytu hipotecznego
miesięczne dochody Twojego gospodarstwa domowego

Aby obliczyć współczynnik RdD:

 1. Zsumuj dochody całego gospodarstwa domowego (wszystkich domowników) w każdym z 3 ostatnich miesięcy (osobno dla każdego miesiąca). Jeżeli Umowa kredytu została podpisana przez więcej niż 1 osobę – dochód należy obliczyć dla każdej z nich.
 2. Dla każdego z 3 ostatnich miesięcy podziel wysokość raty kredytu przez łączny dochód (np. 3000 zł/6500 zł).
 3. Oblicz średnią arytmetyczną z 3 uzyskanych wyników (np. 30% + 40% + 40%/3).
 4. Jeśli otrzymany wynik jest wyższy niż 30%, masz prawo skorzystać z wakacji kredytowych 2024 r.
Jak obliczyć dochód gospodarstwa domowego?

Aby obliczyć dochód gospodarstwa domowego dodaj wszystkie Twoje dochody netto oraz dochody netto osób, z którymi mieszkasz i prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe bez uwzględniania zasiłków i świadczeń. Szczegółowe informacje znajdziesz w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jak sprawdzić, czy spełniasz warunek RdD?
  1. Oblicz dochód Twojego gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe. Weź pod uwagę osobno każdy miesiąc.
   Ważne!  
   Jeśli tworzysz gospodarstwo domowe z innymi osobami – uwzględnij dochód każdej z nich.
  2. Oblicz wskaźnik RdD dla każdego miesiąca.

Przykład:

Rata Twojego kredytu wynosi 3 500 zł. Dochód Twojego gospodarstwa domowego wynosi: w styczniu 7 000 zł, w lutym 7 200 zł, a w marcu 7 500 zł.

RdD za styczeń = 3 500 zł : 7 000 zł = 50%
RdD za luty = 3 500 zł : 7 200 zł = 48,61%
RdD za marzec = 3 500 zł : 7 500 zł = 46,67%
  1. Oblicz średnią z 3 uzyskanych wyników.

Przykład:

średnia wartość RdD z 3 miesięcy = (50% + 48,61% + 46,67%) : 3 = 48,43%
Przykład wyliczenia średniej wartości RdD

Przykład wyliczenia średniej wartości RdD dla wieloosobowego gospodarstwa domowego, które spełnia warunek – RdD powyżej 30 %

MiesiącRata kredytu Dochód osoby 1
współtworzącej
gospodarstwo domowe
Dochód osoby 2
współtworzącej
gospodarstwo domowe

 Dochód gospodarstwa
domowego

 Obliczenie RdD150Obliczenie średniej RdD za 3 miesiące
 Luty 2024 3 600 zł 3 050 zł 4 100 zł 7 150 zł  3 600 zł/ 7 150 zł = 50, 35%  

50,35%+49,86%+50%=150,21%

śr. arytmetyczna

Marzec 2024 3 580 zł 3 100 zł 4 080 zł 7 180 zł

3 580 zł/ 7 180 zł

= 49,86%

Kwiecień 2024 3 550 zł 3 080 zł 4 020 zł 7 100 zł

3 550 zł/7 100 zł

= 50%

Jeśli otrzymany wynik jest wyższy niż 30%, masz prawo skorzystać z wakacji kredytowych 2024 r.

Znajdziesz nas też tutaj